معرفی گروه حقوقی

وظایف و اختیارات :

دفترامور حقوقی، قراردادها، و پاسخگویی به شکایات دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان، جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و تنظیم روابط حقوقی با اشخاص خارج از دانشگاه به نحوی که منافع بیت المال و مصالح دانشگاه تامین گردد وظایف خود را به شرح ذیل به انجام می رساند:

امور حقوقی وکیفری
- طرح شکایت و تنظیم شکوائیه، بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری، تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه، پیگیری از طریق مراجع قضایی کلانتری و...، معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه و اجرای رأی صادره و تجدیدنظرخواهی از آراء صادره

- تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی و تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی و تهیه مدارک لازم

- شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت و کسب اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم

- تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در مراجع قضایی و شبه قضایی

- بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه از قبیل: ضرر و زیان وارده، موارد تخلیه ملک، مطالبه اجور معوقه، الزام به انجام تعهد  و...

- پیگیری پرونده های در مراجع شبه قضایی(هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و تأمین اجتماعی و ...)

- انجام امور ثبتی

قرارداد ها و مناقصات

- شرکت در جلسات و نظارت بر روند برگزاری مناقصه و مزایده دانشگاه

- تهیه و تنظیم متن پیش نویس قراردادهای واحدهای مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی(قراردادهای تأسیساتی،‌ فنی ،  ساختمانی، عمرانی، خدماتی،‌ تهیه و طبخ غذا، سرویس ایاب و ذهاب، خرید لوازم و تجهیزات، آموزشی، پژوهشی تحقیقاتی، مشاوره، قراردادهای اجاره و سایر قراردادهای مورد نیاز دانشگاه)

- تنظیم قرارداد جهت اجرای پروژه ها با رعایت همه جوانب حقوقی و مالی(رعایت دقیق مفاد قراردادها و شرایط عمومی پیمان ، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و قوانین عمومی کشور در تدوین قرارداد)

- تهیه و تنظیم متن متمم، اصلاحیه و توافق نامه های مربوط به قراردادها

- تهیه و پیگیری اسناد( رسمی ،‌ غیر رسمی) معاملات از قبیل خرید

- همکاری و هماهنگی با امور مالی دانشگاه راجع به مباحث مالی قرارداد ها

- بررسی میزان، نوع ضمانتنامه حسن و تعهد اجرای قراردادها با قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

- اصلاح و ویرایش شرایط مناقصات و مزایده ها برای انجام مراحل مناقصه یا مزایده

- تنظیم آگهی های روزنامه مناقصات

سایر موارد

- تنظیم و ارسال اظهارنامه و پاسخ گویی به اظهارنامه های دریافتی

- پاسخ گویی به استعلامات واحد های مختلف دانشگاه راجع به امور قراردادی ، استخدامی و ...

- بررسی آیین نامه ها و قوانین دانشگاه

- انجام سایر امور حقوقی محوله از طرف مقام مافوق