معرفی معاونت اداری و مالی

وظایف و اختیارات:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، استخدامی و مالی-­معاملاتی دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط؛
 • هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کار‌ها و روش‌های کاری مورد عمل به‌منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه؛
 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر واحدهای تابعه به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛
 • تهیه و تنظیم بودجه (جمع‌آوری، تلفیق و تنظیم و...) دانشگاه در راستای اهداف، خط‌مشی و اعتبارات مصوب، با همکاری با مدیران و روسای واحدها و برنامه‌های پیشنهادی ارایه شده؛
 • نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء و سایر قوانین و مقررات مالی و ارائه گزارش مربوط؛
 • هدایت و کنترل کلیه امور و چرخه مالی دانشگاه مطابق آیین­نامه مالی و معاملاتی و ضوابط مرتبط، به‌منظور ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه؛
 • سیاست گذاری لازم جهت تامین منابع و رفع تنگناهای مالی دانشگاه؛
 • تدوین و تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه و نظارت بر اجرای برنامه­های عملیاتی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت و ارزیابی آنها؛
 • شرکت در شوراها، کمیسیون­ها، جلسات و اظهار نظر در مورد امور اداری، استخدامی، مالی- معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه؛
 • اداره و نظارت کلیه امور مدیریت منابع انسانی ستادی اعم از برنامه­ریزی، جذب، نگهداری، بهسازی آموزش و ارزیابی عملکرد طبق مقررات و آئین­نامه های مربوطه؛
 • اصلاح ساختار و تشکیلات دانشگاه و پیشنهاد واجدین شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی به ریاست دانشگاه؛
 • اجرای طرح­های مرتبط با بهبود سیستم­ها و روش­های کار در دانشگاه و استقرار نظام بهبود مستمر، تدوین استانداردها و روش­های انجام کار؛
 • برنامه­ریزی و پیش­بینی برنامه تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تاسیساتی؛ و نظارت بر کلیه امور خدماتی و نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه؛
 • برنامه­ریزی و نظارت برای کلیه امور تامین کالا و خدمات ستادی و پشتیبانی و تجهیزات دانشگاه؛
 • اجرای امور رفاه عمومی کارکنان و نظارت برحسن اجرای طرح‌های مزبور؛
 • انجام امور محوله ریاست دانشگاه.

معاونت اداری مالی